Обобщена информация за финансово състояние на лице

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат обобщена информация за своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината . За целта е достатъчно да въведете Вашето ЕГН (за физически лица) или ЕИК/БУЛСТАТ за стопански субекти.

ЕГН/ЛНЧ
ЕИК/БУЛСТАТ

Моля изчакайте . . .

Подробна информация за финансово състояние на лице

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат подробна информация относно своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината . За целта е необходимо да имате направена регистрация, чрез този сайт и да сте посетили общинската администрация за активиране на вашия клиентски профил.

Потребителско име
Парола
 Промяна на парола

Моля изчакайте . . .

Лица притежаващи удостоверение за електронна идентификация или електронен подпис

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да получат подробна информация относно своето финансово състояние от регистрите с финансова информация поддържани от Общината

За идентифициране на физическите лица заинтересовани от услугата система използва удостоверение за електронна идентификация или електронен подпис, съдържащи информация за Единния граждански номер (ЕГН) на физическото лице.

За идентифициране на заинтересовани от услугата стопански субекти система изисква да притежавате валидни удостоверения за електронен подпис, съдържащи информация за ЕИК/БУЛСТАТ за лицето.

Моля изчакайте . . .

Важно:
Община Пловдив е Администратор на лични данни с идентификационен номер …… Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на производството.