1.Предназначение

Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения към община Пловдив, установени към определена дата, по искане от възложител по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, както и от компетентни органи за целите на комплексното административно обслужване (КАО). Услугата се предоставя от дирекция „Общинска икономика и здравеопазване” при община Пловдив.

В Удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения./чл.87, ал.10 и ал. 11 от ДОПК/.

2.Правно основание за предоставяне на услугата

Чл.87, ал.10 и чл. 87, ал. 11 от ДОПК

3.Заявител

Заявител на услугата е възложител по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК, или компетентен орган по комплексното административно обслужване, съгласно чл. 87, ал. 11 от ДОПК.

Възложителите по ЗОП или компетентните органи по КАО получават удостоверение за лицето/лицата, посочени в подадените от тях искания, като за всяко лице се издава отделно удостоверение.

Удостоверението, подписано с електронен подпис, се получава по електронен път на е-mail, посочен от заявителя. Искането за издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения към община Пловдив се подава като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Услугата е достъпна за възложители по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лица, което организират процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК, както и от компетентен орган по КАО. Потребителите следва да притежават валиден сертификат, отговарящ на изискванията за квалифициран електронен подпис. Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги. Община Пловдив не разглежда заявления с непопълнени или неправилно попълнени данни. За съдействие изпращайте въпросите си на e-mail: oiz@plovdiv.bg или се обаждайте на тел: 032/656-438 или 032/656-427.

4.Необходими документи
Качество на заявителяИзискуем документ
1.Заявителят е възложител по чл. 5, ал. 2 от ЗОП или ал. 3 от ЗОП /Услугата се извършва служебно/Не се изискват документи за прилагане
2.Заявителят е възложител по чл. 5, ал. 4 от ЗОП или е лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. /Услугата се предоставя след заплащане на дължимата такса съгласно т. 5/1. При избор на изпълнител „българско лице“: - Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с коректно попълнени данни за изпълнителя /наименование на дружеството, ЕИК, седалище и адрес на управление, управител/ ; 2. При избор на изпълнител „чуждестранно лице“: - Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с коректно попълнени данни за изпълнителя /наименование на дружеството, ЕИК, седалище и адрес на управление, управител/; - Документ-справка с данни за актуално състояние на лицето – изпълнител по договор за обществена поръчка /наименование на лицето, ЕИК, седалище и адрес на управление, управител/, легализирани по съответния ред
3. Заявителят е компетентен орган по КАО Не се изискват документи за прилагане

5.Такси, срокове, валидност

Такси
Съгласно чл. 115 от ЗМДТ за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса. Такса се заплаща от възложители по чл. 5, ал. 4 от ЗОП и от лицата, което организират процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

За публичните възложители по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП и за компетентен орган по КАО услугата се извършва служебно.

Конкретният размер на таксата за 1 /един/ брой удостоверение е определен в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив (Приложение 5, т.6), приета в изпълнение на правомощията на Общински съвет - Пловдив по чл. 9 от ЗМДТ

Срокове
Съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК удостоверението за наличието или липсата на задължения се издава в 5-дневен срок от постъпване на искането. Услугите, предоставяни от община Пловдив, в зависимост от сроковете за извършване, могат да бъдат: обикновени – до 5 дни и експресни – за 1 ден.

Срок Такса
Обикновена услуга -до 5 дни 5.00 лв. за 1 бр. удостоверение
Експресна услуга – за 1 ден 10.00 лв. за 1 бр. удостоверение

ВАЖНО! Когато искането за издаване на документ е попълнено некоректно или не са прикачени документи, съдържащи достатъчно данни за издаването му, община Пловдив не гарантира спазването на посочените срокове. В тези случаи заплатената такса не се възстановява.

Валидност
Удостоверението за наличието или липсата на задължения по Закона за местните данъци и такси е валидно към посочената в него дата.

Услугата се изпълнява след регистриране на искането в определените срокове, а за лицата, които заплащат за услугата - след извършено и отразено по сметката на община Пловдив плащане.

6. Начин на плащане

Таксата за услугата се заплаща по банков път - по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

ВАЖНО! Издаденото Удостоверение се съхранява 1(един) месец, считано от датата на издаването му и е достъпно, чрез таб „Удостоверения“.

7. Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава Удостоверение за наличието или липсата на задължения към община Пловдив по чл. 87, ал. 10 или по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на заявен от него електронен адрес.

Важно:

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват само за нуждите на електронните услуги, които сте заявили, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

 Научете повече