Политика на поверителност и защита на личните данни на интернет страницата на Община Пловдив

1. Събиране на лични данни

Ние събираме информация от Вас когато се регистрирате в този сайт, когато се вписвате в акаунта си, и/или се отписвате. Събраната информация може да включва: Вашето име, имейл адрес, ЕГН/ЛНЧ. За някои електронни услуги е възможно да бъдат изисквани и адресни данни.

Не записваме информация от Вашия компютър и браузър, включително Вашия IP адрес, информация за Вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

2. Употреба на личните данни

Личните данни, които събираме, чрез този уебсайт, се използват за Вашето идентифициране и за да Ви бъде предоставена услугата, която сте заявили. Вашите данни може да бъдат използвани :

• За нуждите на електронните услуги, които желаете да ползвате
• Да се свържем при необходимост с Вас, чрез заявен имейл адрес
• Да подобрим потребителските услуги или цялостна функционалност на сайта

 

3. Достъп до личните данни

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват от Община Пловдив, като администратор на лични данни само за нуждите на електронните услуги, които желаете да ползвате или сте заявили, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с Община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

За предоставянето на заявените от Вас услуги, чрез този сайт се обработват минималното количество лични данни, които са абсолютно необходими за постигането на резултат от изпълнението на заявените услуги.

Всеки достъп, предаване или споделяне на данни включително към трети лица е допустим, само при наличие на валидно правно основание за това.

4. Защита на личните данни

Ние съхраняваме личните Ви данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

Също така имплементираме различни защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация надеждно защитена. Използваме авангардни методи за криптиране на данни, съвременни решения за идентификация на потребителите, чрез използване на валидни квалифицирани електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и ефективна защита на потребителска информация, пренасяна онлайн.

С помощта на достатъчно надеждни системи и технологии за сигурност, ние осигуряваме защитата на Вашите данни от неоторизирани страни, употреба или публикации.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване и обработка на данни в т.ч. и лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

5.Използваме ли бисквитки?

НЕ. Този сайт не използва бисквитки.

6. Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да Ви изпращаме информация, свързана със заявените услуги, когато това е приложимо (например електронна административна услуга, свързана с обмен на електронни документи с администрацията).

Ако, в който и да е момент, решите, че желаете да премахнете Вашата регистрация и да не използвате предоставяните от сайта електронни услуги можете да го направите от Вашият личен профил, когато това е приложимо или да ни информирате за своето желание на адрес pdp_plovdiv@plovdiv.bg

7. Съгласие

Като използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.