Указания за ползване на системата

Анализират се данни в следните раздели:

• Наемни и приравнени финансови отношения.
• Дължими суми по издадени глоби с фиш и наказателни постановления.
• Собственици и ползватели на надвижими имоти.
• Данъци върху наследствата.
• Данъци върху даренията.
• Данъци върху възмездно придобиване на имущество.
• Данъци върху превозните средства.
• Патентен данък.
• Други местни данъци определени със закон.

Услугата "Обобщена информация за финансово състояние на лице" дава възможност за определен ЕГН или ЕИК/БУЛСТАТ да се визуализира само общия размер на сумата от задълженията или тяхната липса. При тази справка не се разкриват никакви лични данни за анализираното лице и не се предоставя никаква аналитична (подробна) информация относно вида и размера на съответните задължения.

Услугата "Подробна информация за финансово състояние на лице" е свързана с регистрация на лицето за услугата, чрез линк  Регистрация. След попълването на данните от формуляра за регистрация следва да посетите общинската администрация за да бъдат сверени вашите данни с данните записани в заявлението. Когато е приложимо, изпращането на данните от формуляра е съпроводено с изпращане на уведомително съобщение до електронния адрес, който сте заявили. В случай, че данните съвпадат служител от общинската администрация ще активира вашият профил. След активирането му можете, чрез заявените от вас потребителско име и парола да получавате подробна финансова информация за състоянието и движението на Вашите финансови партиди.

Следва да се отбележи, че тази услуга е с ниско ниво на сигурност, поради което е желателно периодично да сменяте Вашата парола.

Услугата "Подробна информация за финансово състояние на лица притежаващи удостоверение за електронна идентификация или електронен подпис" е свързана с притежание на удостоверение за универсален или квалифициран електронен подпис(КЕП) валидно и издадено от някой от лицензираните в Република България доставчици на удостоверителни услуги:

"Банксервиз" АД
"Информационно обслужване" АД
"Инфонотари" ЕАД
"Евротръст Технолъджис" АД
"СЕП България" АД

За идентифициране на физическите лица и стопански субекти заинтересовани от услугата система изисква да притежавате валидни удостоверения за електронен подпис, съдържащи информация за ЕГН, ЕИК/БУЛСТАТ.

Не се разрешава използването на цифрови сертификати издадени от не лицензирани доставчици на удостоверителни услуги.

Притежателите на удостоверения за електронен подпис следва надлежно да са ги инсталирали към своите Уеб Браузъри за да могат да бъдат използваеми от системата.

Достъпът с КЕП е възможен от всички браузъри, които поддържат SSL оторизация с клиентски сертификат. За ОС Windows се препоръчва да се използват Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome. За ОС Linux се препоръчва да се използват Mozilla Firefox или Google Chrome.