1.Предназначение

Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Пловдив, установени към определена дата, по искане на заинтересованото лице. Услугата се предоставя от дирекция „Общинска икономика и здравеопазване” при община Пловдив. В Удостоверението не се отбелязват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения./чл.87, ал.5 от ДОПК/.

2.Правно основание за предоставяне на услугата

Чл.87, ал.6 от ДОПК

3.Заявител

Заявител на услугата е всяко заинтересовано лице, за което се отнасят исканите документи, негов законен представител или лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, съгласно чл. 87, ал. 7 от ДОПК. Заинтересовани лица по смисъла на ДОПК и ЗМДТ са задължените лица по ДОПК. Задължени лица съгласно чл. 14 от ДОПК и ЗМДТ и съответно заинтересовани лица по смисъла на разглежданата процедура са физическите и юридическите лица, които са носители на задължението за данъци или такси по ЗМДТ и/или са задължени да удържат и внасят данъците или отговарят за задълженията на тези лица. Удостоверението може да се получи по електронен път, съгласно изричната разпоредба на чл. 87, ал. 7 от ДОПК. Искането за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК се подава като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Услугата е достъпна за физически и юридически лица, които притежават валиден сертификат, отговарящ на изискванията за квалифициран електронен подпис. Електронният подпис трябва да е издаден от регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги. Община Пловдив не разглежда заявления с непопълнени или неправилно попълнени данни. За съдействие изпращайте въпросите си на e-mail: oiz@plovdiv.bg или се обаждайте на тел: 032/656-438 или 032/656-427

4.Необходими документи
Качество на заявителяИзискуем документ
1.Заявителят иска документа за себеНе се изискват документи за прилагане
2.Заявителят иска документа за друго лице Нотариално заверено пълномощно

5.Такси

Съгласно чл. 115 от ЗМДТ за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса. Конкретният размер на таксите се определя в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив (Приложение 5, т.6) и в изпълнение на правомощията на Общинския съвет по чл. 9 от ЗМДТ.

6.Срокове, валидност

Съгласно чл. 87, ал. 6 от ДОПК удостоверението за наличие или липса на задължения се издава в 7-дневен срок от постъпване на искането или акта на съда. Услугите, предоставяни от община Пловдив, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени – до 7 дни и експресни – за 1 ден.

Срок Такса
Обикновена услуга -до 7 дни 5.00 лв.
Експресна услуга – за 1 ден 10.00 лв.

Валидност
Удостоверението за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси по чл. 87, ал. 6 от ДОПК е валидно към посочената в него дата.

Услугата се изпълнява след извършено и отразено по сметката на община Пловдив плащане.

7. Начин на плащане

Таксата за услугата се заплаща по банков път - по сметка на община Пловдив:
IBAN: BG23IORT73753102000001, BIC:IORTBGSF,
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ.

ВАЖНО! Издаденото Удостоверение се съхранява 1(един) месец, считано от датата на издаването му и е достъпно, чрез таб "Удостоверения".

8. Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава Удостоверение за наличие или липса на задължения към община Пловдив по чл. 87, ал. 6 от ДОПК на заявен от него електронен адрес.

Важно:

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват само за нуждите на електронните услуги, които сте заявили, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

 Научете повече